Domov / Reklamačný poriadok
Kategórie
Výrobcovia
Voliteľný boxík #1
ĽUDIA, objednávajte!

Väčšina produktov, ktoré na týchto stránkach ponúkame, sú tzv. na objednávku. To však neznamená, že by išlo o nedostupné, alebo okrajové produkty. Opak je pravdou! Ide ale zvyčajne o drahé meracie prístroje alebo prístrojovú techniku, ktorú nie je možné držať skladom. Je však bežne dostupná na objednávku.

Teda  nebojte sa opýtať! Sme tu k dispozícii pre vás, na druhej strane týchto stránok, pripravení vám poskytnúť cenovú ponuku a zaistiť dodanie potrebného vybavenia.

DOPYTOVAŤ

 

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa nového občianskeho zákonníka (č. 89/2012 Zb.) a Zákona pre ochranu spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar") zakúpený od spoločnosti W-Technika group s.r.o. (ďalej len "Predávajúci"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácia").

Ku každému zakúpenému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Prevzatím tovaru potvrdzuje Kupujúci súhlas so záručnými podmienkami Predávajúceho. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamžik, kedy tovar preberá Kupujúci od dopravcu (potvrdené podpisom na dodacom liste).

Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho prevzatí. Ak zistí Kupujúci chyby tovaru bezprostredne po jeho prevzatí od dopravcu, je povinný s dopravcom spísať škodový protokol. Kupujúci je povinný reklamovať chyby neodkladne po ich zistení. Reklamácia nemusí byť uznaná v plnom rozsahu, pokiaľ bude tovar použitý aj napriek jeho zjavnej chybe.

2. Lehota pre uplatnenie práv

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa prejavia v záručnej dobe podľa zákona. Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim a predlžuje sa o dobu vybavovania oprávnenej reklamácie.

Reklamácia bude zo strany Predávajúceho riešená neodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak (napr. pokiaľ povaha reklamácie vyžaduje účasť výrobcu). Uplatnením reklamácie sa rozumie riadne odovzdanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu (prípadne doručenie na adresu jeho prevádzkarne) vrátane všetkých náležitostí nutných na vybavenie reklamácie.

3. Podmienky pre uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú na preukázanie existencie záruky, oprávnenosti uplatneného práva zo zodpovednosti za chyby, na overenie existencie reklamovanej chyby i na záručnú opravu tovaru. Pri uplatnení reklamácie musí Kupujúci predložiť doklad potvrdzujúci nákup tovaru od Predávajúceho a špecifikovať konkrétnu chybu/chyby, pre ktorú/ktoré je tovar reklamovaný. Tovar musí byť čistý a kompletný (alebo vrátane všetkých súčastí nutných na overenie reklamovanej chyby). Ak dostane Kupujúci na nejakú chybu zľavu, nemožno potom túto chybu už reklamovať.

Reklamácia nemusí byť uznaná za oprávnenú v prípade nesplnenia niektorej z týchto podmienok:

  • tovar musí byť používaný v súlade s príslušnou dokumentáciou k tovaru (návod, prípadne záručný list, pokiaľ je súčasťou),
  • záručná plomba (pokiaľ je ňou tovar opatrený, napr. vo forme samolepky) nesmie byť poškodená alebo odstránená, na tovare nesmie byť vykonaný dodatočný zásah,
  • tovar nesmie byť používaný v podmienkach, ktoré svojou povahou použitie tovaru vylučujú,
  • chyba nebola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi, násilným poškodením, neodbornou inštaláciou alebo zmenou parametrov, zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar.

Pri nesplnení reklamačných podmienok a nedodržaní postupov reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku nebude reklamácia uznaná ako oprávnená. V takom prípade je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou vznikli.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1. 4. 2017 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti platné pre vybavenie reklamácií a záruku za tovar.

Spoločnosť W-Technika group s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.

obálka

Chcete byť informovaní o novinkách v našom sortimente?